21 Eylül 2013 Cumartesi

UEFA Temlik Koydu. Peki Trabzonspor TFF Kulüp Lisansını Nasıl Aldı?


TFF 10 Mayıs 2013'te UEFA Lisansı alan Kulüpleri açıklıyor: Trabzonspor AŞ listede mevcut. Bu da TFF’nin UEFA ile uyumlu Kulüp Lisans Talimatı:  Avrupa'da mücadele edebilmek için bu talimata uymanız ve TFF'den Kulüp Lisansı almanız gerekiyor. Bunu şimdilik bir kenara park edelim.

GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) ise 31/12/2012 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30/6/2013 tarihi itibarıyla ödenmemiş borcu bulunan "Vergi Yüzsüzlerini" 2 Eylül 2013’te sitesinden açıklıyor:
1 Milyon TL'yi Aşan Vergi ve Cezaları Bulunan Mükellefleri İçeren Liste ile 01.06.2012-31.05.2013 Tarihleri Arasında Kesinleşen ve Toplam Miktarları 1 Milyon TL'yi Aşan Tarhiyatlara İlişkin Liste Kamuoyunun Bilgisine Sunulmuştur. 
Bu listelerden birinin 15. Sayfasında 708. Sırada 13.36 MTL borcuyla Trabzonspor AŞ. de var:Vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve cezalar listesi

Trabzonspor’un bulunduğu liste 1/B maddesine göre hazırlanmış. Yani vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve cezalar kapsamında. (27/01/2001 tarih ve 24300 no ile Resmi Gazete’de yayınlanan 293 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

Bu borcun vadesi 31/12/2013’te dolmuş ve 30/6/2013 tarihi itibarıyla hala ödenmemiş. Peki Trabzonspor AŞ’ye 10 Mayıs 2013’te açıklandığı şekliyle UEFA Lisansı alabilmesi için “vergi borcu yoktur” yazısını kim, nasıl, ne hakla vermiş buna TFF Kulüp Lisans Talimatı doğrultusunda ayrıca bir bakmak gerek.

293 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 1/B maddesi c bendi şöyle diyor:
Açıklanacak amme alacağının miktarının tespitinde 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan alacaklar dikkate alınmayacaktır. 
Yani buna göre bu vergi borcu anlaşma yoluyla tecil edilmiş ve ödenmekte olan bir borç da değil.

Aynı tebliğin 3. Ve 2/c maddelerinde şunlar da yer almış:
3. Açıklamanın Şekli:
Listenin asılı olacağı süre içerisinde listede yer alan alacaklar ile ilgili olarak;
 • Ödeme yapılması,
 • Yargı mercilerince yürütmenin durdurulması kararı verilmesi,
 • Herhangi bir nedenle açıklamaya konu kamu alacağının terkin edilmesi,
hallerinde bu durum listenin "Açıklama" sütununda gösterilecektir.
2.c Açıklamanın Tutarı:
Tecil şartlarının ihlal edilmiş olması halinde ise amme alacağının vade tarihi de dikkate alınarak belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde varsa borçlunun diğer borçları ile birlikte tecil şartlarını ihlal ettiği borcu da açıklama kapsamına alınacaktır. 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 30 güne kadar ödeme süresi verilen amme alacaklarından ödeme süresi bitmemiş olanlar da tecil edilmiş kamu alacağı gibi değerlendirilecektir. Açıklama tarihinden önce 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan teminatlardan "banka teminat mektubu"nu ilgili tahsil dairesine vermek suretiyle tecil talebinde bulunan ve açıklama tarihi itibariyle talepleri henüz değerlendirme aşamasında bulunan mükelleflerin, banka teminat mektubu ile teminat altına alınan borçları açıklama kapsamına alınmayacaktır. 
Trabzonspor için böyle bir durum da söz konusu değil, listenin açıklanması öncesinde bir ödeme, tecil veya tecil ihlali, yargı kararı, terkin, verilmiş banka teminatı söz konusu değil, zira GİB’de açıklama olarak yer almıyor. Bu açıklamanın her yıl 15 Temmuz’da vergi dairelerine 1 ay süreyle asılıyor olması, akabinde yine her yıl GİB internet sitesinden “Ağustos ayı içerisinde” açıklanması ve 1 ay süreyle sitede tutulması gerekiyor:
III. AÇIKLAMANIN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN A. Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak Açıklama Açıklanacak mükelleflere ilişkin listeler her yıl 15 Temmuz tarihinde vergi dairelerinde görülmeleri mümkün olan uygun yerlere asılacaktır. Liste 1 ay süreyle asılı tutulacak, listenin asılması ve indirilmesi bir tutanakla tespit edilecektir. Hazırlanan listeler indirildikten sonra vergi dairelerince muhafaza edilecek ve bu tarihten sonra listede yer alan mükellefler hakkında listede yer alan bilgiler de dahil olmak üzere herhangi bir açıklamada bulunulmayacaktır. Listenin asılı bulunduğu süre içerisinde de listede yer alan bilgiler dışında mükellefler hakkında herhangi bir açıklama yapılmayacaktır. B. İnternet Ortamında Açıklama Bu Tebliğde açıklanacak vergi borçları ve cezalarının toplamı Bakanlığımızca belirlenen tutarı aşan mükelleflerin, bu Tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak tespit edilen bilgileri, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne ait www.gelirler.gov.tradresindeki web sitesinde, her yıl ağustos ayı içerisinde 1 ay süreyle açıklanacaktır. 
GİB listeyi Internet ortamında Ağustos ayı içinde değil 2 Eylül tarihinde açıklıyor. Zira 428 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği böyle öngörüyor.

Gelelim TFF Kulüp Lisans Talimatı'na. Bakalım o ne diyor?
III. ULUSAL KULÜP LİSANS KRİTERLERİ
MADDE 27 - SÜPER LİG TAKIMLARI İÇİN ULUSAL LİSANS KRİTERLERİ
Süper Lig Kulüpleri, Ulusal Kulüp Lisansı alabilmek için aşağıdaki kriterleri yerine
getirmek zorundadırlar:
a) Mali Kriterler:

 1. Bildirimde Bulunan Kuruluş
 2. Yıllık Mali Tablolar (Denetçi)
 3. Ara Dönem Mali Tablolar (Denetçi)
 4. Diğer Futbol Kulüplerine Vadesi Geçmiş Borcun Bulunmaması
 5. Başvuru dosyasında bulunan Personele, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ve Vergi Dairelerine Vadesi Geçmiş Borcun Bulunmaması
 6. Lisans Verme Kararı Öncesinde Sunulması Gereken Beyanlar
 7. Gelecek Döneme İlişkin Mali Bilgiler
 8. Gelir-Gider Denge Zorunluluğu
 9. Futbol kulüplerine vadesi geçmiş borcun bulunmamasının devamlı takibi
 10. Personele ve/veya SGK’ya / Vergi Dairelerine Vadesi Geçmiş Borcun bulunmamasının devamlı takibi
 11. Geleceğe Yönelik Mali Bilgilerin Devamlı Takibi
 12. Sonraki Değişikliklerin Bildirilmesi

MADDE 67– PERSONELE, SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA (SGK)/VERGİ
DAİRELERİNE VADESİ GEÇMİŞ BORCUN BULUNMAMASI
(1) Lisans adayı, personeline olan ve önceki 31 Aralıktan önce meydana gelen akdi ve kanuni yükümlülükleri bağlamında, lisans sezonundan önceki yılın 31 Mart tarihi itibariyle personeline ve SGK’ye/vergi dairelerine vadesi geçmiş borcunun bulunmadığını kanıtlamalıdır. (EK 5’te tanımlanmıştır).
...
(7) Lisans adayı, lisansın verileceği sezon öncesindeki yıl içinde 31 Aralık tarihi itibarıyla (varsa) SGK’ye/vergi dairelerine kendi çalışanlarıyla ilgili akdi ve kanuni yükümlülükleri bağlamında ödenmesi gereken miktarları tevsik eden gerekli belgeleri denetçiye ve/veya lisans verene sunmalıdır.
Bu talimatla Trabzonspor AŞ’nin lisans alabilmesi için 31.3.2013 tarihi itibarıyla vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmaması gerek. Lakin GİB’in 31/12/2012’de vadesi geçmiş olarak açıkladığı Trabzonspor AŞ vergi borcu 13.34MTL. Madde 67/7’ye göre Trabzonspor AŞ’nin bu vadesi geçmiş borcu TFF’ye açıklamış olma yükümlülüğü de var.
MADDE 78 – PERSONELE VE/VEYA SOSYAL GÜVENLİK
KURUMUNA/VERGİ DAİRELERİNE VADESİ GEÇMİŞ BORCUN
BULUNMAMASININ DEVAMLI TAKİBİ
 1. Lisans alan, UEFA kulüp karşılaşmalarının başladığı yılın 30 Haziranı itibariyle, 30 Hazirandan önce gerçekleştirilmiş Personele ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumuna/vergi dairelerine (Madde 67’nin 2. ve 3. fıkralarda tanımlanmıştır) gecikmiş borçları (Ek 5’te belirtilmiştir) olmadığını kanıtlamak zorundadır.
 2. Son tarih dikkate alınarak ve UEFA Yönetimi tarafından lisans alan personele ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumuna/vergi dairelerine gecikmiş borçlarının olmadığını veya olduğunu onaylayan bir beyan hazırlamalı ve sunmalıdır.
 3. Açıklayıcı yorum ile birlikte, SGK/vergi dairelerine gecikmiş her bir borç ile ilgili olarak en azından aşağıdaki bilgiler verilmelidir: a) Alacaklının ismi; b) her bir gecikmiş borç için vade tarihi de dâhil, 30 Haziran itibariyle süresi geçmiş bakiye.
 4. Lisans alanın Madde 74/3’te tanımlanan şekilde gösterge 4’ü ihlal etmesi halinde, sonraki 30 Eylül itibariyle personele Sosyal Güvenlik Kurumuna/vergi dairelerine 30 Eylülden önce tahakkuk etmiş gecikmiş borcu olmadığını kanıtlamak zorundadır.
 5. Paragraflar 2 ila 5 de aynı şekilde geçerlidir.
Peki Madde 74/3 ve ve Gösterge 4 ne diyor ona da bakalım:

Madde 74/3

(3) Lisans alanın göstergeler 1 ila 4’te tanımlanan koşullardan herhangi birisini sergilemesi durumunda, bu aşağıdaki göstergenin ihlali olarak kabul edilir:...(iv) Gösterge 4: Vadesi geçmiş borçlarLisans alanın, UEFA kulüp müsabakalarının Madde 77 ve 78’de ilave tanımlandığı üzere, başladığı yılın 30 Haziranı itibariyle vadesi geçmiş borçları vardır.)
Trabzonspor AŞ'ye UEFA’dan, UEFA Avrupa Ligi gelirlerine geçici temlik geldiğine göre bu vergi borcu lisans başvurusunda açıklanmış olmalı. Talimata göre Trabzonspor AŞ Avrupa’da devam edebilmek için 2 Eylül itibarıyla hala ödememiş olduğu bu borcu 30 Eylül’e kadar ödemeli ve ödemiş olduğunu TFF ve UEFA’ya ispatlamalı.

Özetle mesele kulüp başkanının iddia ettiği gibi bir futbolcunun 900 bin dolarlık alacağı meselesi değil. Trabzonspor AŞ UEFA'dan bu yıl tek başına alacağı €6.2M (16.6 MTL) "TV Market Pool" gelirinin en az 13.34 MTL'sini "namus borcunu" ödemek için kullanmak zorunda. Hatta meblağ oldukça yüksek olduğu için, UEFA mahsuplaşmayı riskli bulabilir. Trabzonspor AŞ de temliği kaldırmak için muhtemelen öncelikle kaynak (!) bulup bu borcu ödemek zorunda kalabilir. Örtülü ödenek varken Tarbzonspor'un şu kalan 9 günde kaynak bulma sıkıntısı olmaz değil mi?

Cem ARGUN.- @cargun

1 yorum:

 1. AKP mitinginde boşuna boy gösterilmiyor… Bal tutan parmakları balı yalıyor… Bari bunları yapıyorsunuz, ağzınıza hak hukuk kelimelerini alıpta bizi çıldırtmayın…

  YanıtlaSil